không nên cho trẻ xem phim nhiều

Không nên cho trẻ xem phim nhiều

Không nên cho trẻ xem phim nhiều

Nhà nghiên cứu Linda Pagani, ĐH Montreal cho biết: “Đây là nghiên cứu đầu tiên xem xét mối liên hệ giữa việc xem tivi quá nhiều và khả năng vận động, phát triển tâm lý của một đứa trẻ”. Chính